Bochnia,Sądecka 10/5,Notariusz Niepołomice,Brzesko (patrz dojazd z tych miejscowości)


Notariusz jest powołany do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną (czynności notarialnych).

 
Notariusz dokonuje następujących czynności:

- sporządza akty notarialne;

- sporządza akty poświadczenia dziedziczenia;

- sporządza poświadczenia;

- doręcza oświadczenia;

- spisuje protokoły;

- sporządza protesty weksli i czeków;

- przyjmuje na przechowanie dokumenty, pieniądze i papiery wartościowe;

- sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów;

- sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów;

- sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.

Notariusz sporządza akt notarialny, jeżeli wymaga tego przepis prawa lub taka jest wola stron.

Najczęściej wykonywanymi czynnościami w kancelarii notarialnej są czynności, dla których forma aktu notarialnego jest obowiązkowa, a są nimi:

- sprzedaż nieruchomości,

- darowizna nieruchomości,

- zniesienie współwłasności nieruchomości,

- podział majątku dorobkowego małżeńskiego, w skład którego wchodzi nieruchomość,

- dział spadku, w skład którego wchodzi nieruchomość.

Generalnie zdecydowana większość czynności, których przedmiotem jest nieruchomość, powinna mieć formę aktu notarialnego i powinna być sporządzona przed notariuszem w kancelarii notarialnej.