Przejdź do treści

KNMichnik

Kancelaria Notarialna

Agnieszka Michnik

O mnie

Notariusz dr nauk prawnych Agnieszka Michnik​

Wykształcenie

Doświadczenie zawodowe:

Języki

Czynności notarialne

Notariusz jest powołany do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną (czynności notarialnych).

Notariusz dokonuje następujących czynności:

Najczęściej wykonywanymi czynnościami w kancelarii notarialnej są czynności, dla których forma aktu notarialnego jest obowiązkowa, a są nimi:

Generalnie zdecydowana większość czynności, których przedmiotem jest nieruchomość, powinna mieć formę aktu notarialnego i powinna być sporządzona przed notariuszem w kancelarii notarialnej.

Koszty

I. Koszty sądowe i podatki

Notariusz jest płatnikiem podatków od czynności cywilnoprawnych oraz podatków od spadków i darowizn należnych od będących podatnikami stron, które dokonują u notariusza czynności notarialnych, a także ma obowiązek pobierania i odprowadzania do właściwego sądu opłat należnych od dokonywania wpisów w księgach wieczystych. Są to w istocie należności państwa oraz właściwych jednostek samorządu terytorialnego, a obowiązek pobierania tych opłat od stron i ich odprowadzania na rzecz właściwych instytucji zostały nałożone na notariuszy z mocy ustawy.

Należy więc pamiętać, że w większości wypadków strony u notariusza, oprócz tzw. taksy notarialnej stanowiącej wynagrodzenie notariusza za dokonanie czynności notarialnej, obowiązane są uiścić opłaty sądowe i podatki, które notariusz następnie odprowadza do urzędu skarbowego oraz właściwych sądów. Wysokości tych opłat zostały imperatywnie określone przepisami prawa.

Dokonanie czynności notarialnej niejednokrotnie wiąże się z koniecznością ujawnienia okoliczności będących jej przedmiotem w księgach wieczystych. W takim wypadku do złożenia stosownego wniosku o wpis zobowiązany jest notariusz, który czyni to przesyłając zawierający taki wniosek  wypis aktu notarialnego właściwemu sądowi, a strona obowiązana jest do uiszczenia opłaty od wniosku o wpis do księgi wieczystej. Opłatę tę również należy uiścić notariuszowi, który następnie przekazuje ją do właściwego sądu.

Jeżeli dana czynność notarialna należy do czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych lub podatkiem od spadków i darowizn i nie jest zwolniona z tego podatku ze względu na przedmiot opodatkowania bądź ze względu na osobę, strona zobowiązana do zapłaty podatku z mocy ustawy obowiązana jest podatek ten uiścić u notariusza. Wysokość podatku najczęściej zależy od wartości przedmiotu dokonywanej czynności, stanowiąc określony jej procent. Zatajenie lub podanie niezgodnie z rzeczywistością danych mogących mieć wpływ na wysokość podatku podlega odpowiedzialności karnej, a ponadto organowi podatkowemu przysługuje prawo podwyższenia wartości nabytych rzeczy lub praw majątkowych, jeżeli wartość podana przez strony nie odpowiada wartości rynkowej, przy czym jeżeli organ podatkowy powoła biegłego, a wartość określona z uwzględnieniem jego opinii różni się o więcej niż 33 % od wartości podanej przez nabywcę, koszty opinii biegłego ponosi nabywca.

II. Wynagrodzenie notariusza

Notariuszowi za dokonanie czynności notarialnych przysługuje wynagrodzenie określone na podstawie umowy ze stronami czynności, nie wyższe niż maksymalne stawki taksy notarialnej właściwe dla danej czynności. Do wynagrodzenia tego doliczany jest podatek VAT w wysokości 22 %, zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Kontakt

Przed dokonaniem czynności notarialnej należy skontaktować się z kancelarią osobiście, telefonicznie lub drogą mailową w celu omówienia czynności, którą zamierza się dokonać  i   uzyskania informacji, jakie dokumenty będą wymagane do dokonania danego rodzaju czynności oraz kiedy należy dostarczyć je do kancelarii, a także ustalenia terminu w jakim czynność zostanie dokonana.

Umożliwi to należyte przygotowanie czynności przez kancelarię, przez co możliwe będzie sprawne jej przeprowadzenie w ustalonym terminie, a także przyspieszy zakończenie czynności.

Różne czynności wymagają różnego rodzaju dokumentów, choć w większości przypadków gdy czynność dotyczy umowy sprzedaży nieruchomości, darowizny nieruchomości, zniesienia współwłasności nieruchomości lub działu spadku, w którego skład wchodzi nieruchomość, niezbędne są takie dokumenty jak:

Telefon

(14) 611-61-99 / (14) 611-61-52

Fax

(14) 611-61-52

E-mail

agmichnik@gmail.com

1 komentarz do “KNMichnik

  1. Pingback: Google News

Możliwość komentowania została wyłączona.